Lord Sankarshan Pran Pratishtha and Maha-abhishek, Sankarshan Kund Lokaropan